TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Hradecký deník - kácení

Stromy mizí ve velkém z Hradce Králové. Podle ochranářů kácení přesáhlo rozumnou míru Hradecký deník | 15.3.2018 | Rubrika: Hradecko a okolí | Strana: 2 | Autor: (mih) | Téma: Magistrát města Hradec Králové
 
Reakce TSHK:
Ve všech zmiňovaných případech, tedy na Orlickém nábřeží, na tř. Karla IV. i v ul. U Kavalíru kácení předcházelo správní řízení na odboru památkové péče a na odboru životního prostředí MMHK. Všechny zmiňované stromy byly tak odborně posuzovány, jak z hlediska zájmu památkové péče, tak i z hlediska zájmu ochrany přírody a krajiny. Ve všech případech jsme obdrželi kladná stanoviska vč. rozhodnutí o kácení.
 
V případě Orlického nábřeží se jednalo o staré, hnilobou velmi poškozené stromy. Zbytkové dřevo po obvodu kmenu a kosterních větví v některých případech dosahovalo síly pouhých několika málo cm, jak je vidět na fotografiích. Vrby bílé patří mezi velmi dekorativní a pro naše město i tradiční stromy. Bohužel ve vyšším věku jsou často poškozovány hnilobami a jejich selhání nejsou nikterak výjimečná. V příloze jsou uvedeny fotografie pouze některých případů z minulých let. Vzhledem k velikosti těchto stromů by důsledky jejich selhání mohly být fatální. V této souvislosti je třeba ještě doplnit, že i sama řeka Orlice není místem bez pohybu osob, ale naopak v letním období je zde rušný provoz zejména dětských oddílů z přilehlých loděnic. 3 pokácené vrby na břehu Orlice budou nahrazeny třemi exempláři stejného druhu, a navíc bude břehový porost doplněn jedním javorem a jedním jasanem, které zpestří břehový porost tak, aby měl charakteristický přírodní charakter. Další stromy budou v lokalitě vysazeny jako náhrada za pokácené přerostlé pařezové výmladky topolů. Na břehu bylo ponecháno 6 stejně starých vrb, které jsou zatím v lepší kondici než ty pokácené, a bylo tak možné naplánovat postupnou obnovu břehového porostu tak, aby zde vždy byly zachovány větší stromy.
 
V ulici U Kavalíru probíhá kácení neperspektivních listnatých stromů (celkem 10 ks) s rozsáhlými defekty, které způsobují výrazné snížení statické stability těchto stromů. Alarmujícím případem z této lokality byl případ topolu, který selhal na podzim loňského roku, kdy vrchní část koruny stromu prorazila střechu a strop převlékárny dětského oddílu VK Slavia. V nejbližších dnech bude provedeno i kácení 5 stříbrných smrků (smrk pichlavý) vedle staré nemocnice, jejichž mělké kořeny byly narušeny při výkopu souvisejícího s opravou horkovodu. Tento výkop byl veden v celé délce podél těchto stromů. Je všeobecně známo, že smrky koření mělce, a tak jejich narušení v případě vysokých starých stromů představuje společensky nepřijatelné riziko způsobující ohrožení frekventovaného veřejného prostoru v blízkosti nemocnice. Náhradou zde bude vysazeno 5 balkánských smrků (smrk Pančičův), a to ještě v jarním termínu 2018. Ostatní pokácené dřeviny v této lokalitě budou nahrazeny výsadbou 5 lip a 5 javorů.
 
Kácení jasanů na tř. Karla IV. vycházelo striktně z hodnocení odborné firmy v rámci inventarizace stromů v Hradci Králové. Předmětné stromy byly v této inventarizaci navržené k odstranění s vysokým stupněm naléhavosti. V tomto případě byla komplikovanější volba náhradní výsadby, neboť pro celou ulici je zpracována rozvojová studie s novým uspořádáním komunikací a zeleně. Z tohoto důvodu byl pro náhradní výsadbu zvolen rychle rostoucí javor jasanolistý, který zde bude plnit pouze dočasnou funkci do doby, než dojde k rekonstrukci celého uličního prostoru, jejíž součástí bude i kompletní obnova všech stromořadí v ulici. Náhradní výsadba odpovídá množství kácených stromů.
 
Obecně se dá říci, že naše organizace kácí stromy zejména ze tří důvodů. Ten první vychází z odborného hodnocení stromů, ať už z provedené inventarizace nebo dle vlastních zjištění. Ve všech těchto případech je v maximální míře zajišťována náhradní výsadba v místě původních stromů. Může se stát, že se počet vysazovaných a kácených stromů mírně liší podle prostorového uspořádání v dané lokalitě. Není tak výjimkou, že je v jednom místě vysazováno o několik málo kusů stromů více nebo méně v závislosti na místních podmínkách. Kácení v těchto případech považujeme za součást přirozené obnovy stromů ve městě. V druhém případě se jedná o kácení z podnětů občanů. Těchto podnětů obdržíme ročně zpravidla více než 100. Nejčastěji se jedná o požadavek na kácení stromů z důvodu zastínění bytů či domů, obavy ze selhání stromu a s tím spojeným poškozením majetku nebo z důvodu alergie na daný druh. Běžně se však setkáváme i s požadavky na kácení stromů z malichernějších důvodů. Např. „ze stromů padá bordel“ (běžný termín pro listí, odkvěty, medovici a plody), stínění satelitního či internetového signálu, ucpávání okapů listím, znečišťování soukromých pozemků, nepřehledná situace na parkovištích, „stromy jsou přerostlé“ (většinou se jedná o standardní výšku dospělého stromu), nežádoucí hnízdění ptactva a s tím spojené znečišťování výkaly a poškozování fasád v případě čeledi datlovitých atp.. V posledním případě jde o kácení v souvislosti se stavební činností. V těchto případech se jedná zejména o rekonstrukce sítí, výstavbu nových objektů, komunikací, nových inženýrských sítí atp. V těchto případech se často stává, že náhradní výsadbu není možné vysadit do původního stanoviště, protože toto stanoviště je obsazeno novým objektem. I přes to, že je v těchto případech nařízena náhradní výsadba, dochází k faktickému úbytku zeleně, resp. prostoru, kde se stromy mohou rozvíjet. Zahušťování výsadeb stromů pak nemá velký význam, neboť často vede ke zvýšení konkurenčního tlaku mezi stromy a deformovanému přeštíhlenému (vyčáplému) růstu stromů.
 
Vlastník stromů, resp. správce zeleně, je při péči o stromy povinen plnit prevenční povinnost stanovenou občanským zákoníkem. Varující jsou tak příklady z minulosti, kdy vlastníkovi stromu bylo kladeno za vinu zanedbání prevenční povinnosti v případě selhání stromu (rozlomení) při vichřici, přičemž předmětný strom nevykazoval žádné viditelné defekty, pouze se u něho vytvořila skrytá růstová vada. I přesto byl vlastník stromu prozatím nepravomocně odsouzen k náhradě škody. Obezřetnost a opatrnost je tedy v tomto případě nanejvýš na místě. Všechny zmiňované pokácené stromy měly rozsáhlé a viditelné defekty (hniloby, dutiny, praskliny apod.), které byly svým rozsahem a závažností nesrovnatelně významnější než vada stromu v uváděném soudním procesu. Jsme si vědomi, že riziko selhání stromů zejména za mimořádných klimatických jevů není možné nikdy stoprocentně vyloučit, ale současné přísné posuzování podobných soudních případů začínáme vnímat až jako kriminalizaci výkonu správy zeleně, vede k poměrně přísnému posuzování stavu stromů. 

Středisko městské zeleně