Provozní řád dočasného penzionování psů

Detailní části obsahu - klikněte na podtržený text. 
Přesun zpět na obsah - klikněte na

OBSAH:

Část I. Základní ustanovení

Část II. Podrobné podmínky provozu

Část III. Vnější vztahy při penzionování psů

Část IV. Dokumentace

Část V. Závěrečná ustanovení


Část I. Základní ustanovení   


Článek 1) Název a sídlo 

Dočasné penzionování psů v psím Útulku
Usnesením Rady města Hradce Králové č. 2009/184 pověřila Rada města Technické služby Hradec Králové, zřídit službu dočasného penzionování psů v psím Útulku, umístěném v ul. Hradečnice čp. 1980, v kat. území Nový Hradec Králové.

Článek 2) Účel zařízení 

 1. Poskytuje majitelům psů možnost dočasného penzionování psů. K tomuto účelu byl vyhrazen prostor v pravém křídle areálu útulku. Vstup do hotelové části je pouze předním samostatným vchodem. Od kotců s útulkovými psy (pravé křídlo zařízení) je hotelová část oddělena spojovací chodbou. Psi jsou umístěni, v kotcích č. 1. – č. 29. a každý kotec má svůj samostatný venkovní výběh.
 2. Plní služby pro psy s možností standardní i nadstandardní péče.
 3. Zajišťuje protokolární převzetí a evidenci penzionovaných zvířat umístěných do útulku, vede příslušnou dokumentaci těchto zvířat.
 4. Zajišťuje základní životní potřeby penzionovaných psů.
 5. Poskytuje veterinární péči, vyšetření a ošetření zvířat a 24 hodinovou pohotovostní službu. Vše zajišťuje veterinární ambulance zvolená ve výběrovém řízení. Pro veterinární úkony slouží veterinární ošetřovna v provozní budově.
 6. Majitelům březích fen nabízí zajištění porodů, odchování štěňat a pomoc při hledání nových majitelů.
 7. Majitelům doma odchovaných štěňat nabízí pomoc při hledání nových majitelů vyvěšením na webových stránkách útulku, podmínkou je, že štěňata budou darována zdarma.
 8. Provádí úpravy srsti, včetně koupání psů po dohodě s majitelem psa.
 9. K dočasnému penzionování psů do psího Útulku musí být pes jednoznačně identifikován tetováním nebo čipem.
 10. Poskytuje rekonvalescence po veterinárních úkonech.
 11. Provádí výcvik základní ovladatelnosti svěřených psů, po dohodě s majitelem, při personální stabilitě a volné kapacitě kotců.
 12. Dočasně penzionovat je možné pouze psy, pro jiná zvířata není zařízení uzpůsobené.
 13. Neslouží k trvalému umístění zvířat.


Článek 3) Majetkoprávní vztahy a odpovědné osoby 

 1. Vlastníkem útulku pro psy je statutární město Hradec Králové.
 2. Provozovatelem útulku jsou Technické služby Hradec Králové, Na Brně 362, 50008 Hradec Králové, IČO: 64809447, dále jen TSHK.
 3. Objekt útulku je užíván a provozován TSHK, v souladu se zřizovací listinou TSHK.
 4. Osobou odpovědnou za provoz útulku je vedoucí, v jeho nepřítomnosti osoba pověřená vedoucím útulku.
 5. Za dodržování provozního řádu zodpovídá vedoucí útulku.


Článek 4) Závaznost provozního řádu 

 1. Provozní řád musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu do Útulku pro psy.
 2. Provozní řád útulku je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby, které se pohybují nebo setrvávají v prostorách útulku.
 3. Zaměstnanci útulku a majitelé psů jsou povinni seznámit se s provozním řádem a dbát všech jeho ustanovení.


Článek 5) Ekologická, hygienická a veterinární opatření 

 1. V Útulku pro psy je nutno dodržovat zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, vyhlášku č. 286/1999 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a veterinárních podmínkách, v platném znění, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a další příslušné právní normy.
 2. Veterinární péči, vyšetření a ošetření zvířat a 24 hodinovou pohotovostní službu zajišťuje veterinární ambulance zvolená ve výběrovém řízení.(veterinární ambulance ZooVet MVDr. Václava Bartoše, tel. spojení: 495 262 144, mobil 732 512 181, dle uzavřené smlouvy.)
 3. Provoz v Útulku pro psy je zabezpečován tak, aby nedocházelo k narušení zdravého stavu ovzduší, vody, půdy a sídel prachem, plyny, pachem, odpadními látkami, nadměrným hlukem, mikroorganismy či jiným způsobem, v souladu s hygienickými, veterinárními a bezpečnostními podmínkami.
 4. Ochrana zdraví pracovníků je zajišťována pravidelně, jejich proškolováním o BOZP a PO firemním bezpečnostním technikem. Jsou seznámeni s používáním pracovních pomůcek (odchytové tyče, odchytové rukavice). Při provádění sanitačních prací s desinfekčními prostředky používají ochranný pracovní oděv.
 5.    5. V případě havárie jsou v prostorách areálu označeny únikové cesty.Část II. Podrobné podmínky provozu 

Článek 1) Příjem psů k dočasnému penzionování 

 1. Objednat se je možné osobně, telefonicky na č. 725761527 a 495497075 nebo prostřednictvím registrace na webových stránkách útulku http:// utulek.tshk.cz.
 2. K dočasnému penzionování mohou být přijata pouze zvířata prokazatelně zdravá, za nemoci neprokázané při předání zvířete (psa) nenese poskytovatel služby zodpovědnost.
 3. Majitel doloží očkovací průkaz nebo pet pass s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, parvoviroze, infekční hepatitidě, leptospiroze, kotcovému kašli. Tyto veterinární úkony nesmí být starší více než jeden rok a mladší než dvacet jedna dnů. Dále potvrzení o odčervení psa od plochých a oblých parazitů ne starší tří dnů. Potvrzení o aplikaci přípravku proti ektoparazitům v posledním měsíci. Potvrzení veterinárního lékaře o tom, že zvíře je v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádným infekčním onemocněním, toto potvrzení nesmí být starší tří dnů.
 4. Majitel psa souhlasí, že v případě zdravotních problémů psa bude pes ošetřen smluvním veterinárním lékařem. O zdravotních problémech bude majitel nebo osoba oprávněná jednat telefonicky informován.
 5. Podmínkou přijetí zvířete k dočasnému penzionování je identifikace psa tetováním nebo čipem.


Článek 2) Hygiena chovu psů 

 1. Přijatý pes je umístěn k dočasnému penzionování do vyčištěného a vydezinfikovaného kotce.
 2. Mechanická očista kotců je prováděna denně.
 3. Jeden den v týdnu (sanitární den) je vyhrazen pro důkladnou mechanickou očistu a dezinfekci všech kotců, výběhů a všech provozních prostor útulku sloužících k zabezpečení péče o psy. Používaným desinfekčním prostředkem je koncentrovaný 10% chlornan sodný, s dobou působení šedesát minut, oplachuje se horkou vodou (v kotcích parou, pomocí tlakového přístroje WAP). Z důvodu možnosti vzniku rezistence bakterií je chlornan periodicky obměňován desinfekčním prostředkem Cleamen 520 dezi PPM, který desinfikuje s pomocí aktivní látky didecilu, peroxidu vodíku, s dobou působení 30 minut.
 4. Zdravotní stav psů je sledován průběžně, veškeré změny ve zdravotním stavu a v chování psů se hlásí vedoucímu útulku, který rozhodne o dalším postupu. K dispozici je lékárnička s povinnými prostředky pro podání první pomoci zvířatům: škrtidlo, obvazy vel.5cm, 10cm, desinfekci na rány (např.Betadine, Alfadin), nůžky, pinzeta, leukoplast, mast Framykoin.
 5. Koupání zvířat a péče o srst se provádí po předchozí dohodě s majitelem za úplatu dle schváleného ceníku útulku.
 6. Venčení zvířat se provádí v zabezpečených výbězích, které jsou součástí útulku nebo v blízkém okolí útulku (pouze na vodítku, po předchozí dohodě s majitelem).


Článek 3) Protinákazová opatření 

 1. Nově přijaté zvíře se umisťuje, jedině je-li prokazatelně zdravé, odčervené a vakcinované proti psím onemocněním v souladu s Částí II, Článkem I, bodem 2.
 2. Očista pracovních pomůcek, nástrojů a nářadí se provádí denně. Nářadí a nástroje jsou barevně odlišeny a jsou používány pouze pro úklid psům umístěných k dočasnému penzionování.
 3. Každý kotec je po vydání zvířete majiteli ihned vyčištěn a vydezinfikován. O vhodné desinfekci a koncentraci rozhoduje smluvní veterinární lékař.
 4. Přísnější hygienická a protinákazová opatření jsou přijata podle potřeby na základě doporučení veterinárního lékaře.
 5. Podle aktuální nákazové situace jsou přijata případná opatření na základě rozhodnutí orgánu státní veterinární správy. Za podržení psa při pobytu v útulku z důvodu nákazy se přikládají vzniklé náklady na vrub provozovatele útulku.
 6. Vyhrazujeme právo omezit nebo zastavit příjem psů k dočasnému penzionování z nákazových důvodů.


Článek 4) Přípravna krmiva a sklad krmiva 

 1. V provozní budově byla vyhrazena a upravena samostatná uzamykatelná místnost pro provozní účely, tj. přípravu krmiva, mytí misek a jejich uskladnění. 2Suché krmivo se zde skladuje v regálech nebo na paletách. Místnost je zabezpečena proti pronikání hmyzu a hlodavců. Krmivo snadno podléhající zkáze, tj. zejména krmivo živočišného původu není používáno. 3Úklid se provádí denně mechanickým odstraněním zbytků nečistot z pracovních nástrojů, zařízení a podlah, včetně provozní desinfekce. 4Jednou týdně se provádí chemická dezinfekce přípravny a skladu krmiva.


Článek 5) Příprava krmiva a krmení 

 1. Krmná dávka musí odpovídat velikosti a stáří psa.
 2. Krmení se připravuje každý den čerstvé, příprava krmení na více dnů je zakázána.
 3. Čerstvá pitná voda se zvířatům doplňuje průběžně podle potřeby a je trvale psům přístupná.
 4. Nádobí na krmivo a vodu musí být před použitím řádně očištěno. Jednou týdně jsou misky dezinfikovány koncentrovaným chlornanem sodným.


Článek 6) Likvidace odpadu 

Odpady vznikající při odstraňování exkrementů, zbytků krmiva a mechanickém čištění pracovních nástrojů jsou ukládány do speciálních nádob na určeném místě a v potřebném intervalu jsou svozovou firmou odváženy k odborné likvidaci.


Část III. Vnější vztahy útulku 

Článek 1) Vstup do prostoru útulku 

 1. Do prostor Útulku pro psy mohou vstupovat
       - zaměstnanci útulku, nadřízení zaměstnanci a smluvní veterinární lékař
       - kontrolní orgány dle zvláštních předpisů v doprovodu pověřeného zaměstnance
       - vstup veřejnosti do Útulku není povolen
 2. Vedoucí útulku může umožnit vstup osobám i za jiných podmínek, než jsou stanoveny výše, při dodržení všech hygienických, veterinárních a bezpečnostních opatření.
 3. Provozní doba pro příjem a výdej psů je v pracovní dny od 8.00 do 14.30 hodin, v ostatních případech pouze po předešlé telefonické dohodě.
 4. V souladu se zněním Části III, Článek 1), odst. 2 může být vedením určena doba, během níž si může veřejnost areál útulku prohlédnout (Den otevřených dveří). Psi umístění k dočasnému penzionování budou v tento den zabezpečeni tak, aby k nim návštěvníciútulku neměli přístup.

Článek 2) Styk s občany – předávání zvířat 

 1. Vydání psů majitelům provádí vedoucí útulku nebo osoba pověřená vedoucím útulku. Tito zaměstnanci jsou oprávněni požadovat od majitelů psů platný osobní doklad k ověření totožnosti majitele (občanský průkaz, pas). Vyzvednout psa může i osoba oprávněná jednat, uvedená ve smlouvě a to pouze v případech dočasné indispozice majitele. Společně se psem bude majitelům psa předán i očkovací průkaz nebo pet pass. Pokud zaměstnanci útulku nebudou mít vlastnictví zvířete za hodnověrně prokázané, jsou oprávněni vydání psa odmítnout.
 2. Majitel psa je povinen provozovateli uhradit cenu za pobyt, která zahrnuje péči o jeho psa ( krmení ve formě granulí, kotec a venčení).
 3. V případě volné kapacity bude možné umístit psa i na kratší dobu. Cenu za pobyt na jednodenní penzionování uhradí majitel psa při příjmu do útulku. Majiteli psa vystaví vedoucí útulku nebo osoba pověřená vedoucím útulku potvrzení o přijetí peněžní hotovosti formou jednoduchého příjmového pokladního dokladu.
 4. V případě dlouhodobějšího (např. týdenního) penzionování uhradí majitel psa za tyto služby nejprve zálohu ve výši 50 % celkové ceny za pobyt. Zálohu je možné uhradit v hotovosti nebo bankovním převodem na účet. Majitel psa uhradí zálohu do deseti dnů od datumu objednání rezervace. Při nedodržení tohoto termínu splatnosti bude rezervace provozovatelem zrušena. Pokud se majitel se psem nedostaví do útulku v rezervovaném termínu do 14.30 hodin, je zálohová platba nevratná. Zbylý doplatek platby uhradí majitel v hotovosti při předání psa před zahájením pobytu. Po uhrazení doplatku obdrží majitel psa potvrzení formou jednoduchého příjmového dokladu.
 5. Pokud byl pes ošetřen smluvním veterinárním lékařem v souladu se zněním Ćásti II.,Ćlánkem 1), odst. 4 uhradí objednatel náklady provozovateli při ukončení pobytu psa za ceny vyúčtované smluvním veterinárním lékařem TSHK. Majiteli psa vystaví vedoucí útulku nebo osoba pověřená vedoucím útulku potvrzení o přijetí peněžní hotovosti formou jednoduchého příjmového pokladního dokladu.
 6. Psi nesmí být předáváni dětem, mladistvým, osobám pod vlivem alkoholu a drog.
 7. Pokud si majitel psa nepřevezme ve smluvně stanoveném termínu, platí stanovené podmínky automaticky na dobu delší.
 8. V případě úhynu zvířete zajistí provozovatel jeho odvoz do kafilerního boxu po předchozí pitvě. (V případě nezavinění úhynu provozovatelem, platí pitvu majitel umístěného zvířete.)Část IV. Dokumentace 

Za vedení dokumentace v Útulku pro psy zodpovídá vedoucí útulku, v jeho nepřítomnosti osoba pověřená vedoucím útulku.

Článek 1) Základní dokumentace 

Základní dokumentaci k dočasnému penzionování psů tvoří zejména: 

 • Přejímací protokol
 • Protokol o předání psa majiteli
 • Smlouva o poskytnutí služeb
 • Provozní kniha penzionovaných psů
 • Kniha veterinární činnosti
 • Sanitační deník


Přijímací protokol obsahuje následující údaje: 

 • evidenční číslo psa
 • číslo čipu nebo tetování, případně obojí
 • datum a hodina přijetí psa
 • popis psa včetně fotografie, váhy a zdravotní stav při převzetí
 • dobu penzionování psa v útulku
 • zápis o způsobu uhrazení a výše náhrady nákladů
 • údaje o majiteli psa
 • jméno zaměstnance zařízení, který psa přijal


Smlouva o dočasném penzionování psa obsahuje níže uvedené údaje: 

 • zápis o kontrole platnosti vakcinace a odčervení psa v očkovacím průkazu
 • souhlas majitele s ošetřením psa smluvním veterinárním lékařem v případě akutních zdravotních problémů psa
 • zápis o výběru granulovaného krmiva ze standardní nebo nadstandardní řady krmiv
 • vyjádření majitele k venčení psa zaměstnanci v okolí útulku
 • seznam výbavy psa donesené majitelem
 • zápis návyků psa důležitých pro bezproblémový pobyt (povaha,alergie, snášenlivost)
 • zápis o vybraných požadovaných službách z nadstandardní péče
 • uvedení údajů osoby oprávněné jednat při indispozici majitele psa
 • vyjádření majitele dvou psů o jejich umístění do společného kotce na jeho zodpovědnost


Protokol o předání psa majiteli obsahuje tyto údaje: 

 • evidenční číslo psa
 • zápis o provedení kontroly čísla tetování nebo čipu
 • datum výdeje psa
 • údaje o majiteli psa
 • dobu penzionování psa v útulku
 • popis psa, včetně fotografie, váhy a jeho zdravotního stavu při předání
 • jméno zaměstnance zařízení, který psa vydal
 • předání očkovacího průkazu
 • předání výbavy donesené majitelem
 • údaje o průběžných lékařských vyšetřeních a aplikovaných léčivech
 • záznamy o chování psa, případně o zranění personálu psem
 • datum a okolnosti případného úhynu psa, příp. výsledek pitvy apod.
 • výši vzniklých nákladů


Provozní kniha penzionovaných psů obsahuje tyto údaje: 

 • Evidenční číslo zvířete
 • Číslo přiděleného kotce
 • Datum umístění zvířete do útulku
 • Číslo čipu
 • Případné denní záznamy o chování nemocného zvířete a průběhu nemoci
 • Údaje o průběžných lékařských vyšetřeních a aplikovaných léčivech
 • Záznamy o chování zvířete, případně o zranění personálu zvířetem
 • Datum a okolnosti případného úhynu zvířete, popř. výsledek pitvy apod.
 • Datum vyřazení zvířete z útulku a jeho předání majiteli
 • Údaj o času provedení dezinfekce kotce po vyřazení zvířete

Kniha veterinární činnosti (knihu vede veterinární lékař) obsahuje zejména tyto údaje: 

 • záznamy o provedených veterinárních úkonech
 • záznamy o protinákazových opatřeních
 • výsledky pravidelných kontrol zdravotního stavu
 • výsledky kontrol a zajištění podmínek veterinární péče a hygieny chovu
 • pokyny pro zaměstnance útulku k zajišťování veterinární péče
 • protokol o provedení euthanasie (protokol musí obsahovat evidenční číslo zvířete, datum provedení euthanasie a důvody vedoucí k utracení psa. Protokol musí být signifikován veterinárním lékařem.
 •  

Sanitační deník obsahuje zejména tyto údaje: 

 • Datum provedení celkového úklidu a dezinfekce provozních prostor útulku
 • Datum, důvod a způsob provedení zvláštních hygienických opatřen


Část V. Závěrečná ustanovení 

Tento provozní řád slouží k zabezpečení řádného a plynulého provozu útulku. Je pořízen ve třech vyhotoveních, z nichž 2x obdrží TSHK, KVS. Tento Provozní řád dočasného penzionování psů byl schválen Krajskou veterinární správou Hradec Králové a nabyl účinnosti dne………...