TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání
Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ze dne 2. června 2023 (dále jen Zákon), zavedly TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům pracujícím v organizaci a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací, samostatnou výdělečnou činností, výkonem funkce člena orgánu právnické osoby nebo jinou obdobnou činností, dozvěděli o protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, porušuje Zákon nebo právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí (EU). Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.


Kontaktní údaje pro podání oznámení:
a) prostřednictvím emailu na chráněnou adresu: oznamovatel@tshk.cz 
b) osobně na podatelně magistrátu města nebo písemně na adresu TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové. V případě podání dle tohoto bodu podejte oznámení v zalepené obálce s označením NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL,
c) telefonicky: +420 495 402 654 ( z rozhovoru se pořizuje písemný záznam),
d) osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem (jednání proběhne v pracovní době od 6-14,30 hod.),
e) podání může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat informace o možném protiprávním jednání,
a) které má znaky trestného činu nebo přestupku,
b) nebo porušuje právní předpis či předpis Evropské unie upravující oblasti vymezené zákonem,
c) a o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Prací nebo jinou obdobnou činností se v souladu se Zákonem rozumí celá řada činností tak, aby byly chráněny všechny kategorie zaměstnanců v pracovněprávním vztahu a dalších osob, jako např. zaměstnanci v soukromém i veřejném sektoru, osoby samostatně výdělečně činné, členové orgánů právnických osob, dobrovolníci, stážisté a další.

Za oznámení se nepovažuje část oznámení, která obsahuje:
a) informace, jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky, zejm. svrchovanost, územní celistvost, vnitřní pořádek, životy a zdraví osob, bezpečnostní operace, bojeschopnost ozbrojených sil,
b) informace o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) informace, jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti mlčenlivosti duchovních záležitostí v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Ochrana oznamovatele
Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru.

Oznamovatelé mají nárok na ochranu podle Zákona, pokud měli oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé). Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Postup příslušné osoby po podání oznámení
a) příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona, o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení,
b) příslušná osoba prošetří informace v oznámení a v případě jejich potvrzení učiní patřičné kroky, zejména navrhne nápravná opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci,
c) o výsledku prošetření a o navržených opatřeních příslušná osoba vyrozumí oznamovatele do 30 dnů od vyrozumění ode dne přijetí oznámení.